KOMUNIKAT

25 Marzec 2020 r.
Redaktor: Jagiełło
KOMUNIKAT

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, pracownik Ośrodka będzie pełnił dyżur telefoniczny, w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które szukają pomocy, zwłaszcza osobom na kwarantannie, osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w godzinach od 8.00 do 14.30 pod wskazanymi numerami telefonów: 23 691 87 94, 23 691 88 50, 23 691 88 45

Z poważaniem
Agnieszka Piekarska
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy

 

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POKRZYWNICY

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną COVID- 19, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, Mazowiecki Urząd Wojewódzki na prośbę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opracował „Instrukcję procedowania dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu świadczeń osobom w sytuacji zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2”.

INSTRUKCJA PROCEDOWANIA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY PRZYZNAWANIU

ŚWIADCZEN OSOBOM W SYTUACJI ZAGROZENIA ZARAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2

(W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU ZAGROZENIA EPIDEMICZNEGO)

  1. W przypadku uzyskania informacji (zgłoszonej w jakiejkolwiek formie) dotyczącej osoby samotnej, starszej, niepełnosprawnej, chorej w szczególności poddanej kwarantannie ośrodek pomocy społecznej rozeznaje sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem.
  2. Pierwszy kontakt pracownika socjalnego z osobą, o której mowa w pkt 1, następuje za pomocą rozmowy telefonicznej, z której sporządzana jest notatka. Podczas rozmowy pracownik ustala w pierwszej kolejności, czy osoba lub rodzina są objęte kwarantanną, jak długo ona trwa i jakie są ich potrzeby,
  3. W przypadku osób i rodzin pozostających w kwarantannie, pracownicy socjalni nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z takimi osobami i tym samym nie mają możliwości przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  4. Pomoc w formie niezbędnego ubrania, posiłku oraz pomoc rzeczowa przyznawana w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową – nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Dostarczenie posiłku, niezbędnego ubrania lub produktów żywnościowych nie wymaga bezpośredniego kontaktu.
  5. Udzielenie świadczenia m.in. w formie interwencji kryzysowej, poradnictwa – nie wymaga wydania decyzji administracyjnej ani spełniania kryteriów dochodowych, Pomoc w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego może być udzielana w formie rozmowy telefonicznej.
  6. Jeżeli potrzeby osoby i rodziny pozostającej w kwarantannie w danej sytuacji nie mogą być zaspokojone za pomocą świadczeń, o których mowa w pkt 4 i 5, i okoliczności sprawy wskazują na konieczność natychmiastowej interwencji lub przyznania pomocy, możliwe jest – w drodze wyjątku — procedowanie na podstawie innych dowodów, o których mowa w kpa (w szczególności z dokumentów, o których mowa w art. 107 ust. 5a ustawy o pomocy społecznej) i informacji uzyskanych na podstawie art. 105 ustawy o pomocy społecznej.
  7. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości automatycznego odstąpienia od przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, ani przeprowadzenia go w formie innej niż przewidziana w ustawie. Jednak biorąc pod uwagę fakt ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego wizyty pracowników w terenie powinny być ograniczone do minimum, a wszelkie sprawy należy w miarę możliwości załatwiać i procedować w formie elektronicznej i poprzez rozmowy telefoniczne. Ośrodki pomocy społecznej w tym okresie powinny skoncentrować się na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
  8. Na terenie każdego województwa i każdej gminy, mogą obowiązywać inne regulacje szczególne.
  9. Aktualnie trwają prace nad projektem mającym wprowadzić do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przepisy umożliwiające wydawanie decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Informacja o ewentualnym wejściu w życie planowanej regulacji, zostanie podana w późniejszym terminie.