Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim

Powiat Pułtuski/ Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku
od września 2023 roku do grudnia 2024 roku
realizuje projekt
pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim (I)”
CELEM PROJEKTU jest wzrost aktywności zawodowej wśród 248 osób bezrobotnych (127 kobiet, 121 mężczyzn) zarejestrowanych w PUP w Pułtusku, w szczególności osób: młodych w wieku 18-29 lat, długotrwale bezrobotnych, w wieku 50 lat i więcej, z wykształceniem odpowiadającym poziomowi ISCED 3 i niższym (z wykształceniem średnim lub niższym), z niepełnosprawnościami oraz kobiet.
ZAŁOŻONY CEL Beneficjent zamierza osiągnąć realizując następujące formy aktywizacji:
– staże,
– prace interwencyjne,
– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
– refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
– szkolenia,
– bony na zasiedlenie.
W REZULTACIE, co najmniej 125 osób (55 kobiet, 70 mężczyzn) zarejestrowanych w PUP w Pułtusku podejmie zatrudnienie.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 670 705,65 zł
WYSOKOŚĆ WKŁADU Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3 970 099,71 zł